l’école de beaux-arts
微博:岛语人

Cuando me ennamoro...

[A piece of July]

[A piece of July]

[A piece of July]

[A piece of July]

[A piece of July]

[A piece of July]

[A piece of July]

“当我穿雨衣时,我会戴太阳眼镜。

因为你永远不知道什么时候会下雨,

什么时候出太阳。”


[一些日常]

[一些日常]

[一些日常]

[一些日常]

[一些日常]

[一些日常]

[一些日常]

[一些日常]

[日常随记]

[Shyness Boy]

[Shyness Boy]

[Shyness Boy]

[Shyness Boy]

[Shyness Boy]

1 / 21

© 仲山 | Powered by LOFTER